ภาพโครงการอบมรมเสริมทักษะ หัวข้อ “ถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน สำหรับรุ่นใหญ่ หัวใจฟรุ้งฟริ้ง”

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 10:38 น.
 183
สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ร่วมกับ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเสริมทักษะ หัวข้อ “ถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน สำหรับรุ่นใหญ่ หัวใจฟรุ้งฟริ้ง” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม MCB ชั้น 4 ห้อง 2405 คณะการสื่อสารมวลชน มช. โดยมี รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ กรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 68 คน UploadImage