ขอเพิ่มเพิ่ม/ลด/งดส่ง หุ้นรายเดือน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 01 ก.พ. 2567 เวลา 15:02 น.
 894

สมาชิกผู้ที่ประสงค์จะขอเพิ่มหุ้น/ ลด / งดส่ง หุ้นรายเดือน  ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ก่อนวันที่ 20 ของเดือน หากแจ้งหลังจากนั้น จะเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นในเดือนถัดไป

1. การเพิ่มหุ้นรายเดือน  

     สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดก็ได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 70% ของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 25,000.- บาท ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ

2. การลดหุ้นรายเดือน

      สมาชิกที่ประสงค์จะลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงไม่ตำกว่าอัตราขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 

3. การงดส่งค่าหุ้น

       หยุดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้เมื่อส่งหุ้นรายเดือนมาแล้ว 120 เดือน มีหุ้นตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และมีหนี้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น

UploadImageแบบฟอร์มแสดงความจำนง ขอเพิ่ม/ลด/งดส่ง หุ้นรายเดือน