เจ้าหน้าที่


นายจรุงศักดิ์ โชติบาง
ผู้จัดการ

นางสุรัชนีย์ ชัยชนะ
รองผู้จัดการ

นางปรียานุช กันมะโน
รองผู้จัดการ

นางบุษบา ใจจันทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางกรทิพย์ โนจา
หัวหน้างานบัญชี

นางวันเพ็ญ เชียงหนุ้น
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวรุจิรา รุ่งวิสัย
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางภัทรา กิตติปภัสสร
หัวหน้างานธุรการ

นางรมิดา อินทรปรีชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนนทลี ศรีสว่าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวยุบล ฟองรัตน์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสาวธันยาภรณ์ ดิษกร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นายนิโรจธ์ ทองกูล
หัวหน้างานสินเชื่อ

นายธวัชชัย วุฒิเจริญ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวดวงกมล ธิยานันท์
เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวยอดขวัญ ปวงคำ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางเพ็ญนภา จอมจันทร์
หัวหน้างานการเงิน

นางโสภาพร เชษฐภาดา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสิริภา บุญสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวญาดา สนธิคุณ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายประจวบ แก้วหลวง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายชาญชัย ณะวิชัย
ลูกจ้าง

นายสมเพ็ชร หินวงศ์
ลูกจ้าง

นายเกรียงไกร จันทร์กลาง
เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพิมาย มาลา
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์