เจ้าหน้าที่


นายจรุงศักดิ์ โชติบาง
ผู้จัดการ

นางสุรัชนีย์ ชัยชนะ
รองผู้จัดการ

นางปรียานุช กันมะโน
รองผู้จัดการ

นางบุษบา ใจจันทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางกรทิพย์ โนจา
หัวหน้างานบัญชี

นางภัทรา กิตติปภัสสร
หัวหน้างานธุรการ

นายนิโรจธ์ ทองกูล
หัวหน้างานสินเชื่อ

นางเพ็ญนภา จอมจันทร์
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวยุบล ฟองรัตน์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางรมิดา อินทรปรีชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวันเพ็ญ เชียงหนุ้น
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรุจิรา รุ่งวิสัย
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวธันยาภรณ์ ดิษกร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวนนทลี ศรีสว่าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธวัชชัย วุฒิเจริญ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวดวงกมล ธิยานันท์
เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวยอดขวัญ ปวงคำ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางโสภาพร เชษฐภาดา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสิริภา บุญสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวญาดา สนธิคุณ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายประจวบ แก้วหลวง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายชาญชัย ณะวิชัย
ลูกจ้าง

นายสมเพ็ชร หินวงศ์
ลูกจ้าง

นายเกรียงไกร จันทร์กลาง
ลูกจ้าง

นางสาวสุพิมาย มาลา
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์