เจ้าหน้าที่


นายจรุงศักดิ์ โชติบาง
ผู้จัดการ

นางบุษบา ใจจันทร์
รองผู้จัดการ

นางปรียานุช กันมะโน
รองผู้จัดการ

นางเพ็ญนภา จอมจันทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางกรทิพย์ โนจา
หัวหน้างานบัญชี

นางภัทรา กิตติปภัสสร
หัวหน้างานธุรการ

นางสาวยุบล ฟองรัตน์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสาวยอดขวัญ ปวงคำ
หัวหน้างานการเงิน

นายธวัชชัย วุฒิเจริญ
หัวหน้าสินเชื่อ

นางรมิดา อินทรปรีชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวันเพ็ญ เชียงหนุ้น
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรุจิรา รุ่งวิสัย
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวธันยาภรณ์ ดิษกร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวนนทลี ศรีสว่าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวดวงกมล ธิยานันท์
เจ้าหน้าที่นิติกร

นางโสภาพร เชษฐภาดา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสิริภา บุญสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวญาดา สนธิคุณ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายประจวบ แก้วหลวง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายเกรียงไกร จันทร์กลาง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายชาญชัย ณะวิชัย
ลูกจ้าง

นายสมเพ็ชร หินวงศ์
ลูกจ้าง

นางสาวสุพิมาย มาลา
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์