เจ้าหน้าที่


นายจรุงศักดิ์ โชติบาง
ผู้จัดการ

นางบุษบา ใจจันทร์
รองผู้จัดการ

นางปรียานุช กันมะโน
รองผู้จัดการ

นางเพ็ญนภา จอมจันทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวยอดขวัญ ปวงคำ
หัวหน้างานบัญชี

นางภัทรา กิตติปภัสสร
หัวหน้างานธุรการ

นางสาวยุบล ฟองรัตน์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางกรทิพย์ โนจา
หัวหน้างานการเงิน

นายธวัชชัย วุฒิเจริญ
หัวหน้างานสินเชื่อ

นางวันเพ็ญ เชียงหนุ้น
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางโสภาพร เชษฐภาดา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายประจวบ แก้วหลวง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรุจิรา รุ่งวิสัย
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางรมิดา อินทรปรีชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนนทลี ศรีสว่าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธันยาภรณ์ ดิษกร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวญาดา สนธิคุณ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวสิริภา บุญสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายเกรียงไกร จันทร์กลาง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาววราภัสร์ ปัทมพงศ์ปกรณ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวดวงกมล ธิยานันท์
เจ้าหน้าที่นิติกร

นายชินภัทร ปัญญาเรือง
เจ้าหน้าที่บริการ

นายสมเพ็ชร หินวงศ์
เจ้าหน้าที่บริการ

นายอดิศักดิ์ รัตนมลิกุล
เจ้าหน้าที่บริการ

นางสาวสุพิมาย มาลา
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์