เกี่ยวกับ สอ.มช.


วิสัยทัศน์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
“สอ.มช.เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน ดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
 
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักออมทรัพย์เพื่อตนเองและเพื่อครอบครัว รู้จักพึ่งตนเองรู้จักเสียสละเพื่อครอบครัวและสังคม
2. สนับสนุนให้เงินกู้แก่สมาชิกเมื่อคราวจำเป็น และเมื่อต้องการสร้างหลักฐานที่มั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว
3. ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการด้านต่าง ๆ
4. ดำเนินการสหกรณ์โดยอาศัยหลักประชาธิปไตยอย่างมีจริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล
5. สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาสังคม/ชุมชน และสหกรณ์อื่น ๆ
6. พัฒนา สอ.มช.เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริหารและจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์เพื่อตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง   
3. เพื่อจัดให้มีการบริการเงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  
4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความศรัทราต่อสหกรณ์ เชื่อมั่นในความมั่นคงและยั่งยืนของสหกรณ์  
5. เพื่อให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆแก่สมาชิกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
6. เพื่อให้การศึกษาอบรมและฝึกอบรมแก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ในรูปแบบต่าง ๆ 
7. สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลป์ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเอื้ออาทรต่อชุมชน

ตราสัญลักษณ์ 

UploadImage

สีประจำสหกรณ์ : สีส้ม แดง

ที่ตั้งสำนักงาน : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (Chiang Mai University Savings and Credit Cooperative, Limited)

ที่อยู่:  239 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200