เกี่ยวกับ สอ.มช.


วิสัยทัศน์
"เป็นสหกรณ์ชั้นนำที่บริหารงานอย่างมั่นคง ด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก"
 
พันธกิจ
1. ดำเนินงานสหกรณ์อย่างมีจริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารทรัพย์สินของสมาชิกให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมั่นคง
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น
4. พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น
5. สนับสนุนกิจกรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ 
1. บริหารจัดการองค์กรแห่งคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. มีการลงทุนอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
4. เป็นที่พึ่งทางการเงินแก่สมาชิกเมื่อคราวจำเป็น
5. สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ อย่างหลากหลายและทั่วถึง
6. ส่งเสริมให้สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการอุดมการณ์สหกรณ์ และการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์
7. ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม

ตราสัญลักษณ์ 

UploadImage

สีประจำสหกรณ์ : สีส้ม แดง

ที่ตั้งสำนักงาน : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (Chiang Mai University Savings and Credit Cooperative, Limited)

ที่อยู่:  239 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200