คณะกรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
ประธานกรรมการดำเนินการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก

นายวสุ ละอองศรี
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.นฤมนัส คอวณิช
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
กรรมการ

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
กรรมการ

นายเดชา พรึงลำภู
กรรมการ

ดร.สมทบ พาจรทิศ
กรรมการ

นายพงศ์พันธ์ รัตนะ
กรรมการ

นายนิกรศักดิ์ กมล
กรรมการ