คณะกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
ประธานกรรมการดำเนินการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
กรรมการและเหรัญญิก

นายวสุ ละอองศรี
กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ประทีป จันทร์คง
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ปฐม ปฐมธนพงศ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
กรรมการ

นายพงศ์พันธ์ รัตนะ
กรรมการ

ดร.สมทบ พาจรทิศ
กรรมการ

นายประหยัด กาวิชัย
กรรมการ

นายนิกรศักดิ์ กมล
กรรมการ