คณะกรรมการดำเนินการ


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
ประธานกรรมการดำเนินการ

รองศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
กรรมการและเหรัญญิก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธนพงศ์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ทองดี
กรรมการ

นายพงศ์พันธ์ รัตนะ
กรรมการ

นายสุรชาติ สุวรรณ์
กรรมการ

นายสมาน สุริยวงค์
กรรมการ

นายนิกรศักดิ์ กมล
กรรมการ

ดร.สมทบ พาจรทิศ
กรรมการและเลขานุการ