คณะกรรมการดำเนินการ


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
ประธานกรรมการดำเนินการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
กรรมการและเหรัญญิก

รองศาสตราจารย์ประทีป จันทร์คง
กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธนพงศ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
กรรมการ

นายพงศ์พันธ์ รัตนะ
กรรมการ

นายประหยัด กาวิชัย
กรรมการ

นายสมาน สุริยวงค์
กรรมการ

นายสุรชาติ สุวรรณ์
กรรมการ

นายประยูร ปันธิ
กรรมการ