คณะกรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
ประธานกรรมการดำเนินการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
กรรมการและเหรัญญิก

นายวสุ ละอองศรี
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.นฤมนัส คอวณิช
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ประทีป จันทร์คง
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
กรรมการ

นายเดชา พรึงลำภู
กรรมการ

ดร.สมทบ พาจรทิศ
กรรมการ

นายประหยัด กาวิชัย
กรรมการ

นายนิกรศักดิ์ กมล
กรรมการ