ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และผู้สอบบัญชี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณและด้านบริหารและปฎิบัติการ

นางชมพูนุท บัวจีน
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์