ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และผู้สอบบัญชี


อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชีและการงบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลีมาส สิทธิสมบัติ
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านบริหารและปฎิบัติการ

รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์