ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และผู้สอบบัญชี


นางมนสิชา แสวัง
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชีและงบประมาณ

นางสาวดวงทิพย์ อวดร่าง
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านบริหารและปฎิบัติการ

รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์