ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และผู้สอบบัญชี


นางสาวดวงทิพย์ อวดร่าง
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านบริหารและปฎิบัติการ

นางมนสิชา แสวัง
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงินและบัญชี

รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์