ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และผู้สอบบัญชี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสรศักย์ ศรีจันทร์ดร
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์