ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และผู้สอบบัญชี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณและด้านบริหารและปฎิบัติการ

อาจารย์ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณและด้านบริหารและปฎิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณและด้านบริหารและปฎิบัติการ

รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์