ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์
ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการลงทุน

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
ที่ปรึกษาด้านบริหารและพัฒนาสหกรณ์