ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการลงทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
ที่ปรึกษาด้านบริหารและพัฒนาสหกรณ์