ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่