ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์
ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการลงทุน

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
ที่ปรึกษาด้านบริหารและพัฒนาสหกรณ์