โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:50 น.

เปิดให้ประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ข้อบังคับ และระเบียบ สอ.มช.ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 12:18 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการ"

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 08:56 น.

ขอเชิญแจ้งความจำนงร่วมทำประชาพิจารณ์

2.เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนแจ้งความจำนงร่วมทำประชาพิจารณ์ (คลิ๊กอ่านที่นี่ !)

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 09 พ.ย. 2564 เวลา 11:42 น.

ประกาศฯ การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกต่อการแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบ สอ.มช.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ขอเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.มช. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 10:01 น.

ประกาศผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

ตามที่ สอ.มช.ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมบริหารงานสหกรณ์ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 12 พ.ย. 2564 เวลา 15:03 น.

การอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน"

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ!

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 12:57 น.

กำหนดการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 10:38 น.

สอ.มช.เปิดรับฟังความคิดของสมาชิกเกี่ยวกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ/ระเบียบ สอ.มช.

คณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 มีมติให้กำหนดระเบียบว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 12:54 น.

รายชื่อ หมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 16:22 น.

31 ตุลาคม 2564 วันออมแห่งชาติ

อัลบั้มภาพ