โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 09:24 น.

รับสมัครกรรมการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 06 ก.ย. 2562 เวลา 16:05 น.

ประชุมคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2562

คณะกรรมการสรรหา ได้ประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมทั้งกำหนดวันสรรหา ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 05 ก.ย. 2562 เวลา 14:58 น.

ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ ร่วมบริจาคเพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอยหลวง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

โครงการช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลังคาและอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยหลวง ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 13:07 น.

กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

สมาชิกสหกรณ์ที่ไม่เคยขาดส่งหุ้นในปี 2562 สามารถกู้ฉุกเฉินจากเงินปันผลในวงเงินไม่เกิน 90% ของเงินปันผลที่ได้รับในปีที่ผ่านมา ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 11:16 น.

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลบังคับใช้กับสัญญาเงินกู้ทั้งเก่าและใหม่ วันที่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 09:42 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน

สอ.มช. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทอื่นๆ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 01 ส.ค. 2562 เวลา 14:34 น.

บัญชีเงินฝากประจำ 36 เดือน สำหรับหน่วยงานที่สังกัดใน มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 14:04 น.

วิธีกดดูใบเสร็จรับเงิน สอ.มช.

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 16:28 น.

งดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้า) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

งดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้า) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 08:38 น.

การกู้เงินของสมาชิกสมทบที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี

การกู้เงินของสมาชิกสมทบ ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี สอ.มช. ได้แก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับ ...

อัลบั้มภาพ