ภาพพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก สอ.มช. ประจำปี 2562

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 10:33 น.
 360
         เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 น. เวลา 09.00 – 11.00 น.  ผศ.ปฐม  ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี และกรรมการ สอ.มช.  ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกและบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ซึ่งได้มอบทุนประเภทสำหรับสมาชิก จำนวน 38 ราย  และทุนเรียนดี,ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก จำนวน 437 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,121,000.00 บาท  อนึ่ง มีผู้ไม่เข้าร่วมพิธีและไม่ติดต่อขอรับทุนหลังเสร็จพิธี จำนวน 15 ราย เป็นเงินจำนวน 27,500.- บาท สหกรณ์ฯ ได้นำเงินโอนคืนเข้าสหกรณ์ตามประกาศฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
      ส่วนทุนเพื่อการออมทรัพย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 308 ทุน เป็นเงินจำนวน 308,000.- บาท  สหกรณ์ฯ จะเริ่มหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกเข้าบัญชีเงินฝากที่สมาชิกระบุไว้ เป็นเวลา 5 เดือน ๆ ละ 200.- บาท ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 26 พฤศจิกายน 2562 เมื่อครบกำหนด สหกรณ์ฯ จะโอนเงินฝากสมทบให้รายละ 1,000.- บาท  
UploadImage