แจ้งผลการสมัคร และกำหนดการปฏิบัติธรรม "บวชเนกขัมมจาริณี" ประจำปี 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 15:14 น.
 1034

เรียน  สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2565

         ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ในระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาธรรม และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญชัย" จ.ลำพูน ซึ่ง สอ.มช. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนงบประมาณค่าลงทะเบียนให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน เป็นเงิน 50,000.- บาท  ในการนี้ สอ.มช. ประกาศรับสมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2565 ปรากฎว่ามีสมาชิกสมัครจำนวน 51 คน 

        คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการและประชาสัมพันธ์ ในคาวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 พิจารณาให้สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามประกาศของสหกรณ์มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 51 ราย ซึ่ง สอ.มช. ได้แจ้งผลการพิจารณาให้สมาชิกเป็นรายตัวไปยังหมายเลขโทรศัพท์ ที่สมาชิกให้ไว้กับสหกรณ์ทาง SMS

       สมาชิกรายใดไม่ได้รับข้อความ SMS กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ งานธุรการ โทรศัพท์ 053943651-2 ต่อ 110-112    
 
       สมาชิกที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณหนิง 05394 3625  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 


UploadImage
UploadImage