สอ.มช. มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 01 มิ.ย. 2565 เวลา 15:20 น.
 444
UploadImage

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.)   นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  วิสุทธิศักดิ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1  และดร.สมทบ  พาจรทิศ กรรมการและเลขานุการ   พร้อมด้วย
นางบุษบา  ใจจันทร์ รองผู้จัดการ  มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรับ-ส่ง หนังสือราชการของคณะ สถาบัน สำนัก กอง ศูนย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565  ณ  สำนักงาน สอ.มช.