ประกาศผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 10:01 น.
 708
UploadImage

     ตามที่ สอ.มช.ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมบริหารงานสหกรณ์ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน จาก 3 กลุ่มงานดังนี้     
    กลุ่มงานที่ 1.สายวิชาการ  จำนวน 1 คน
    กลุ่มงานที่ 2.สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ)  จำนวน 2 คน
    กลุ่มงานที่ 3.สายปฏิบัติการ  (กลุ่มบริการ)  จำนวน 1 คน 
    สอ.มช. ดำเนินการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยเปิดให้สมาชิกสรรหาล่วงหน้า เมื่อวันที่ 11-12 พ.ย. 2564 และ กำหนดวันสรรหา เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564  มีสมาชิกใช้สิทธิออกเสียง จำนวน 3,419  ราย คิดเป็นร้อยละ 30.65  ของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงสรรหาทั้งหมด จำนวน 11,155 ราย   หลังจากปิดหีบรับลงคะแนนเมื่อเวลา 15.00 น. คณะกรรมการสรรหาแต่ละหน่วยได้ตรวจนับคะแนน สรุปผลการนับคะแนนสรรหา ดังนี้

UploadImage

UploadImage
 


UploadImage   UploadImage

 สรุปผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ แต่ละกลุ่มงานเป็นดังนี้

UploadImage