ผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จากสมาชิกส่วนงาน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 24 พ.ย. 2566 เวลา 14:30 น.
 718

ตามที่ สอ.มช.ได้สรรหาเพื่อตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 จากสมาชิกส่วนงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566  และสมาชิกกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ปรากฏผลดังนี้ 

UploadImage

UploadImage
 

         ทั้งนี้ สอ.มช. จะได้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจากกลุ่มงานทั้งสองต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  ในวันศุกร์ที่ 9  กุมภาพันธ์  2567  ณ ห้องทองกวาว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       รายละเอียดการสรรหาจากสมาชิกส่วนงานในสังกัดคณะ หน่วยงาน สำนักงาน ตามเอกสารแนบ