ระเบียบ


                                                

การถือหุ้นและสมาชิกภาพ

การรับฝากเงินและเงินให้กู้

สวัสดิการและการช่วยเหลือ

อื่นๆ

  หุ้น

  การรับฝากเงิน

  กองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก

  ที่ปรึกษา

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้

  การจ่ายเงินช่วยเหลือการศพ

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

  การใช้ทุนสาธารณะประโยชน์

 หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งฯ

  การรับสมาชิกสมทบและสมาชิกเดิม

  แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ย
  เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

  ทุนส่งเสริมการศึกษา

 

 

 

  เงินบำเหน็จสมาชิกสหกรณ์