ติดต่อเรา


ที่อยู่:  239 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 
เบอร์โทรศัพท์
 
สำนักงานใหญ่ : 0 53 94 3651-4 โทรสาร: 0 53 22 5491
 
1. นายจรุงศักดิ์ โชติบาง      ผู้จัดการ ต่อ 118
2. นางบุษบา ใจจันทร์          รองผู้จัดการ ต่อ 117   
3. นางเพ็ญนภา จอมจันทร์   ผู้ช่วยผู้จัดการ ต่อ 116
   
งานสินเชื่อ  : 0 53 94 3651 ต่อ 101 -103
งานการเงิน : 0 53 94 3651 ต่อ 104 -106
งานบัญชี  : 0 53 94 3651 ต่อ 107 -109
งานธุรการ : 0 53 94 3651 ต่อ 110 -112
งานคอมพิวเตอร์ : 0 53 94 3651 ต่อ 113 -114

สาขาสวนดอก : 0 53 93 5586 , 0 53 93 5109  โทรสาร 0 53 89 4127
นางปรียานุช กันมะโน            รองผู้จัดการสาขาสวนดอก ต่อ 14

Web Site: www.savingscmu.or.th
Email: savingscmu@gmail.com
Facebook: สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด


 
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด