👉 มอบเงินบริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกสมทบทุน "ราชสมาทร"

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 19 ก.ย. 2565 เวลา 13:39 น.
 495
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช ประธานกรรมการดำเนินการ ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการและเลขานุการ และ นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการ สอ.มช. เป็นผู้แทน สอ.มช. มอบเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สมทบทุน "ราชสมาทร" จำนวน 50,000.- บาท โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้รับมอบเงิน เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่