วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

สอ.มช. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน ดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.

เกี่ยวกับสอ.มช.
ในช่วงเดือนมีนาคม พศ.2510 ฯพณฯ สุนทร หงส์ลดารมภ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำริที่จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น เพื่อจะให้เป็นสวัสดิ การแก่อาจารย์และข้าราชการ... อ่านต่อ

คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
25-07-2557
โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพสมาชิก >>>อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ

16-07-2557
ประกาศโครงการบวชเนกขัมมจาริณี>> อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศโครงการปลูกผักปลอดภัยหัวใจสีเขียว >> อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศโครงการอบรมทำขนม >> อ่านเพิ่มเติม...
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศโครงการค่าย "ASEAN Youth Camp" >>อ่านเพิ่มเติม..

ดาวน์โหลดใบสมัคร
20-06-2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา >>>อ่านเพิ่มเติม...
ประเภททุน ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาชิก
ประเภททุน ทุนอุดหนุนการศึกษา
ประเภททุน ทุนเรียนดี

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อการออมทรัพย์ >>>อ่านเพิ่มเติม...
ประเภททุน ทุนเพื่อการออมทรัพย์

สวัสดิการสมาชิก
สอ.มช.เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังเฉพาะกำไรอย่างเดียว แต่ต้องการให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นสวัสดิการที่สอ.มช. มอบให้สมาชิก มีอะไรบ้าง? สิทธิและประโยชน์ที่สมาชิกได้รับคืออะไร ?
คลิกอ่านต่อ...
สมัครสมาชิก
ทำไมต้องเป็นสมาชิก? , สมาชิกสหกรณ์ฯ คืออะไร ? วิธีการสมัครสมาชิก ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
คลิกอ่านต่อ...