วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

สอ.มช. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน ดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.

เกี่ยวกับสอ.มช.
ในช่วงเดือนมีนาคม พศ.2510 ฯพณฯ สุนทร หงส์ลดารมภ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำริที่จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น เพื่อจะให้เป็นสวัสดิ การแก่อาจารย์และข้าราชการ... อ่านต่อ

คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
23-02-2558
โครงการเรียนรู้เสริมทักษะด้านภาษา
>> รายละเอียดโครงการ

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร
19-02-2558
โครงการส่งเสริมด้านศิลปะสำหรับบุตรของสมาชิก ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 12"
>>รายละเอียดโครงการ

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร
23-12-2557
ประกาศสมาคมฌาปนกิจฯ เรื่องการพ้นจากสมาชิกภาพสมาคม
>>อ่านเพิ่มเติม...


สวัสดิการสมาชิก
สอ.มช.เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังเฉพาะกำไรอย่างเดียว แต่ต้องการให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นสวัสดิการที่สอ.มช. มอบให้สมาชิก มีอะไรบ้าง? สิทธิและประโยชน์ที่สมาชิกได้รับคืออะไร ?
คลิกอ่านต่อ...
สมัครสมาชิก
ทำไมต้องเป็นสมาชิก? , สมาชิกสหกรณ์ฯ คืออะไร ? วิธีการสมัครสมาชิก ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
คลิกอ่านต่อ...