ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 09 ก.พ. 2561 เวลา 13:14 น.
 569
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช.  โดยมีสมาชิกส่วนหนึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมฯได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี