งดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้า) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 16:28 น.
 1539
งดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้า) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มีมติให้ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้า) ประจำเดือนของสมาชิกที่ปฏิบัติงานใน มช. โดยสมาชิกสามารถดูใบเสร็จประจำเดือนของตนเองได้ผ่านระบบ CMU COOP ONLINE ผ่านทางเว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่น สำหรับสมาชิกเดิม สอ.มช. ยังคงจัดพิมพ์และส่งให้สมาชิกตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสหกรณ์
UploadImage