ประธานกรรมการเป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด”

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 15:14 น.
 142
รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด” แก่เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสัมมนาของกองฯ เรื่อง “Smart Office ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ ”รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

UploadImage