วันออกใบเสร็จประจำเดือน ธันวาคม 2565


วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ