วันตัดยอดประจำเดือน มกราคม


วันที่สหกรณ์ทำรายการรับเงินจากกรมบัญชีกลางและกองคลังเพื่อทำรายการชำระประจำเดือนของสมาชิก