วันจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2560


วันที่จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2560 หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561