วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560


สอ.มช.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 26560 รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผนงานโครงการประจำปี 2561